Wettelijke kennisgeving

Lees de verschillende gebruiksvoorwaarden van de site aandachtig door voordat u door de pagina's bladert.  Door verbinding te maken met deze site, accepteert u deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud. 

Overeenkomstig artikel 6 van de Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, zijn de verantwoordelijken voor deze website www.unite-caribbean.com

Site Editor: UNITE Caribbean
SIRET-nummer: 83179836800013
Redactioneel manager: Thomas CHOLLET
Adres: Rue Henri Becquerel, ZI Jarry 97122 Baie-Mahault.
Telefoon: 0590 60 57 69 69 
E-mail: contact@unite-caribbean.com
Website: www.unite-caribbean.com

Accommodatie :
Verhuurder: OVH, 59777 Euralille
Website: www.ovh.com

Ontwikkeling : 
Woorden van hier Agentschap
Adres: Oklahoma Building, ZI Jarry 97122 Baie-Mahault.
Website: www.motsdici.fr 

Voorwaarden voor gebruik : 
Deze site www.unite-caribbean.com is beschikbaar in verschillende webtalen (HTML, HTML5, Javascript, CSS, enz....). Voor een betere gebruikerservaring en een aangenamer grafisch ontwerp raden wij u aan om moderne browsers te gebruiken zoals Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, enz.......
De wettelijke vermeldingen zijn gegenereerd op de website www.generateur-de-mentions-legales.com die welye.com aanbiedt. 

UNITE Caribbean gebruikt alle middelen die tot haar beschikking staan om te zorgen voor betrouwbare informatie en een betrouwbare update van haar website. Er kunnen zich echter fouten of weglatingen voordoen. De internetgebruiker moet er daarom voor zorgen dat de informatie bij de uitgever correct is en eventuele wijzigingen in de site die hij nuttig acht, melden. UNITE Caribbean is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie en voor enige directe of indirecte schade die hieruit zou kunnen voortvloeien.

De website www.unite-caribbean.com kan u vragen om cookies te accepteren voor statistische en weergavedoeleinden. Een cookie is informatie die op uw harde schijf wordt geplaatst door de server van de site die u bezoekt. Het bevat verschillende gegevens die op uw computer worden opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand dat door een server kan worden gelezen en opgeslagen. Sommige delen van deze site kunnen niet functioneel zijn zonder de aanvaarding van cookies.

Hypertekstlinks: Websites kunnen links naar andere websites of andere bronnen op het internet aanbieden. UNITE Caribbean heeft geen enkele mogelijkheid om de sites die gelinkt zijn aan haar website te controleren. UNITE Caribbean is niet verantwoordelijk voor, noch garandeert zij de beschikbaarheid van dergelijke externe sites en bronnen. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit de inhoud van deze externe sites of bronnen, en in het bijzonder uit de informatie, producten of diensten die zij aanbieden, of uit het gebruik dat van deze elementen kan worden gemaakt. De risico's verbonden aan dit gebruik zijn volledig voor rekening van de internetgebruiker, die zich aan zijn gebruiksvoorwaarden moet houden.

Gebruikers, abonnees en bezoekers van de websites mogen geen hyperlink naar deze website plaatsen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van UNITE Caribbean.

Indien een gebruiker of bezoeker een hyperlink naar de website van UNITE Caribbean wenst te plaatsen, is het aan hem/haar om een op de website toegankelijke e-mail te sturen met het verzoek om een hyperlink te plaatsen. UNITE Caribbean behoudt zich het recht voor om een hyperlink te accepteren of te weigeren zonder dat hij zijn beslissing hoeft te rechtvaardigen.

Verstrekte diensten : 
Alle activiteiten en informatie van de vennootschap worden voorgesteld op onze website www.unite-caribbean.com. UNITE Caribbean streeft ernaar om op de website www.unite-caribbean.com zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. De informatie op de website www.unite-caribbean.com is niet uitputtend en de foto's zijn niet contractueel. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online werden geplaatst. Bovendien wordt alle informatie die op de website www.unite-caribbean.com wordt vermeld, uitsluitend ter informatie gegeven en is zonder voorafgaande kennisgeving onderhevig aan verandering of evolutie.  

Contractuele beperkingen van de gegevens: 
De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt op verschillende tijdstippen van het jaar bijgewerkt, maar kan onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten. Indien u een leemte, fout of een ogenschijnlijk defect opmerkt, gelieve dit dan per e-mail te melden aan contact@unite-caribbean.com, met een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van het probleem (de pagina die het probleem veroorzaakt, het type computer en browser dat wordt gebruikt, etc.).

De gedownloade inhoud is op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. UNITE Caribbean kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de computer van de gebruiker of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te bezoeken met behulp van recente, virusvrije apparatuur en met behulp van een moderne browser. 

De hyperlinks die in het kader van deze website worden geplaatst naar andere bronnen op het internetnetwerk vallen niet onder de verantwoordelijkheid van UNITE Caribbean.

Intellectueel eigendom:
De volledige inhoud van deze site www.unite-caribbean.com, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, afbeeldingen, afbeeldingen, teksten, video's, animaties, geluiden, logo's, gifs en pictogrammen, alsook de opmaak ervan, zijn het exclusieve eigendom van de vennootschap, met uitzondering van de merken, logo's of inhoud die eigendom zijn van andere partnerbedrijven of auteurs.

Elke reproductie, verspreiding, wijziging, aanpassing, hertransmissie of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van UNITE Caribbean. Deze weergave of reproductie, op welke wijze dan ook, vormt een inbreuk die strafbaar is volgens de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk die kan leiden tot burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overtreder. Daarnaast kunnen de eigenaren van de gekopieerde Content juridische stappen tegen u ondernemen.

Verklaring aan de CNIL: 
In overeenstemming met de wet 78-17 van 6 januari 1978 (gewijzigd door de wet 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, bestanden en vrijheden, is deze site niet aangemeld bij de Commission nationale de l'informatique et des libertés.  

Geschillen : 
Deze voorwaarden van de website www.unite-caribbean.com worden beheerst door het Franse recht en elk geschil of geschil dat voortvloeit uit de interpretatie of de uitvoering van deze voorwaarden valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken waarvan de zetel van de vennootschap afhangt. De referentietaal voor de beslechting van eventuele geschillen is het Frans.

Persoonlijke gegevens : 
In het algemeen bent u niet verplicht om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer u onze website www.unite-caribbean.com. bezoekt.

Er zijn echter enkele uitzonderingen op dit principe. Voor bepaalde diensten die door onze site worden aangeboden, kan u immers worden gevraagd ons bepaalde gegevens te verstrekken zoals: uw naam, functie, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer. Dit is het geval wanneer u het formulier invult dat u online, in de rubriek "contact", wordt aangeboden. In ieder geval kunt u weigeren uw persoonlijke gegevens te verstrekken. In dat geval kunt u geen gebruik maken van de diensten van de site, inclusief het aanvragen van informatie over ons bedrijf of het ontvangen van nieuwsbrieven.

Tot slot kunnen wij automatisch bepaalde informatie over u verzamelen wanneer u eenvoudigweg op onze website surft, waaronder: informatie over hoe u onze site gebruikt, zoals de gebieden die u bezoekt en de diensten die u opent, uw IP-adres, uw browsertype en uw toegangstijden. Dergelijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor interne statistische doeleinden, om de kwaliteit van de aan u aangeboden diensten te verbeteren. De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

 
SLUIT AAN BIJ
UNITE CARIBBEAN’s AVONTUUR

Sluit u aan bij ons team van experts voor onze samenwerkings- en ontwikkelingsadviesprojecten in het Caribisch gebied

Contacteer ons